Uchwała XXXI/142/05
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 23 czerwca 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Frampol.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 i 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) i uchwały Nr XI/53/03 Rady Miejskiej z dnia 28 października 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Frampol Rada Miejska uchwala co następuje:
Dział 1
Ustalenia formalne i wprowadzające
§ 1
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miejscowości: Karolówka, Kąty, Kolonia Kąty, Korytków Mały, Rzeczyce, Sokołówka, Stara Wieś zwany dalej planem.
2. Plan stanowią:
1) ustalenia planu, będące treścią niniejszej uchwały oraz załączniki:
a) rysunki planu:
- w skali 1: 2000 obejmujące tereny zainwestowane załącznik nr 1 (od A do H )
- w skali 1: 5000 obejmujące tereny zalesień i zakazu zabudowy ( tereny upraw polowych, użytków zielonych, wód itp.) załącznik nr 2 (od A do I)
b) rysunek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego części gminy objętej w/wym. planem w skali 1:10 000 – załącznik nr 3
c) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania - załącznik nr 4
2) ustalenia planu oraz rysunki planu stanowią integralną całość.
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu niniejszego opracowania jest zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego uchwalonego uchwałą nr VIII/22/99 Rady Miasta i Gminy we Frampolu z dnia 27 kwietnia 1999 r.
§ 2
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1. Studium - należy przez to rozumieć zgodność z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Frampol; Rysunku planu - należy rozumieć rysunki planu w skali 1:2000 i 1:5000 stanowiące załączniki do niniejszej uchwały;
2. Strefie – oznacza to wydzieloną część gminy o podobnym sposobie zagospodarowania i zabudowy;
3. Terenie – oznacza to teren o określonym w planie przeznaczeniu podstawowym i uzupełniającym wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolami literowymi;
4. Działce – należy rozumieć nieruchomość lub jej część przeznaczoną pod zagospodarowanie;
5. Przepisach szczególnych – należy rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
6. Przeznaczeniu podstawowym – należy rozumieć przeznaczenie, które przeważa na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
7. Przeznaczeniu uzupełniającym lub dopuszczalnym – należy rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe ale nie jest sprzeczne z funkcją obszaru;
8. Przeznaczeniu zamiennym – należy rozumieć alternatywne przeznaczenie podstawowe terenu zastępujące przeznaczenie określone w ustaleniach ogólnych lub szczegółowych planu;
9. Przeznaczeniu realizowanym etapowo – należy rozumieć przeznaczenie lub sposób zagospodarowania terenu realizowany w docelowym okresie realizacji planu;
10. Zachowaniu – należy rozumieć utrzymanie istniejącej substancji budowlanej z możliwością remontów, rozbudowy, zmiany użytkowania lub przeznaczenia w sposób nie naruszającym ustaleń planu;
11. Zachowaniu tymczasowym – należy rozumieć utrzymanie istniejącej zabudowy lub użytkowania do czasu ich wymiany na zgodne z przeznaczeniem terenu;
12. Tymczasowych obiektach budowlanych – należy rozumieć obiekty o lekkiej konstrukcji nie powiązane stale z gruntem i inne obiekty budowlane przeznaczone do czasowego użytkowania w okresie krótszym od ich trwałości technicznej;
13. Obiektach lub terenach uciążliwych – należy rozumieć:
1) przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane (inwestycje szczególnie szkodliwe dla środowiska w dotychczasowych przepisach),
2) przedsięwzięcia nie zaliczone do grupy inwestycji, dla których sporządzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane (inwestycje pogarszające stan środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi);
3) Obiektach lub terenach nieuciążliwych wymagane lub może być wymagane sporządzenie oceny oddziaływania na środowisko.
14. Drodze publicznej – należy przez to rozumieć drogę zaliczoną na podstawie ustawy o drogach publicznych do jednej z kategorii dróg: (krajowej, wojewódzkiej, powiatowej, gminnej) wydzieloną liniami rozgraniczającymi.
15. Drodze o charakterze publicznym – należy rozumieć drogę ogólnodostępną nie zaliczoną do żadnej kategorii dróg publicznych, w szczególności drogę wewnętrzną w terenach mieszkaniowych, drogę dojazdową do gruntów rolnych i leśnych lub obiektów w których prowadzona jest działalność gospodarcza, ciągi pieszo – jezdne oznaczone symbolami KDW oraz inne drogi ogólnodostępne wyodrębnione ewidencyjnie;
16. Modernizacji drogi – należy rozumieć wykonanie robót w wyniku, których następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi;
17. Dostępie do drogi publicznej z nieruchomości – należy rozumieć wjazd i wyjazd z nieruchomości w drogę publiczną w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.
§ 3
1. Plan obejmuje miejscowości: Karolówka, Kąty, Kol. Kąty, Korytków Mały, Rzeczyce, Sokołówka, Stara Wieś w ich granicach administracyjnych.
2. Plan uwzględnia zasady rozwoju zrównoważonego. Nie narusza walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy. Przyjmuje określone w planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego uwarunkowania i kierunki rozwoju przestrzennego wyżej wymienionych miejscowości.
3. Obowiązuje inwestowanie zgodne z ustalonymi w planie przeznaczeniem terenu oraz zasadami zabudowy i jego zagospodarowaniem. Wszelkie odstępstwa wymagają zmiany obowiązującego planu na podstawie odpowiedniej uchwały Rady Miejskiej.
4. Tereny, dla których plan przewiduje przeznaczenie inne od dotychczasowego mogą być do czasu zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem w planie użytkowane w sposób dotychczasowy. Wszelkie działania sprzeczne z przewidzianą funkcją są zakazane.
Dział 2
Ustalenia planu dotyczące obszaru opracowania
Rozdział 1
Ustalenia ogólne
§ 4
1. W Planie uwzględnia się zasady zgodności Planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy Frampol.
2. Miejscowości objęte opracowaniem położone są:
1) część sołectwa Sokołówka w strefie miejskiej obejmującej tereny A-IIrozwojowy istniejąca i projektowana zabudowa mieszkalna, usługowa, przemysłowa -poza terenem wpisanym do rejestru zabytków;
2) sołectwo Stara Wieś w strefie osadniczo - rolniczejRoztocza Zachodniego w terenie B-III - aktywizacji gospodarczej z funkcją-rolnictwoi jego obsługa,- mieszkalnictwo, obsługa ludności, usługi publiczne i komercyjne, turystyka i wypoczynek oraz jego obsługa, przemysł przetwórczy rolno -spożywczy o czystych technologiach;
3) sołectwa: Kąty (wieś i kolonia), Rzeczyce, część sołectwa Sokołówka, Karolówka, Korytków Mały w strefie osadniczej Równiny Biłgorajskiej w obszarze C-I – osadniczo - rolniczym o funkcjach: rolnictwo i jegoobsługa,- mieszkalnictwo, obsługa ludności - usługi publiczne i komercyjne, gospodarka leśna, produkcja przemysłowa-pozyskiwanie surowców mineralnych, przemysł przetwórczy rolno- spożywczy o czystych technologiach, obsługa ruchu drogowego o znaczeniu regionalnym;
4) w planie przyjęto główne zasady rozwoju infrastruktury technicznej określone w studium;
5) Zmiana funkcji strefy oraz zasad jej ochrony i zagospodarowania jest niedopuszczalne w procedurze opracowania miejscowych planów zagospodarowania, a także ich zmiany, bez korekty ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, odpowiednią uchwałą Rady Miejskiej.
§ 5
1. Przedmiotem planu są:
1) tereny zainwestowane, w tym:
- RM – zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową zagrodową z dopuszczeniem w miarę potrzeb zabudowy jednorodzinnej oraz działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem i bytowaniem ludności wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
- RML – zabudowy zagrodowej z funkcją letniskową – podstawowe przeznaczenie gruntów pod zabudowę mieszkaniową zagrodową, jednorodzinną i letniskową z dopuszczeniem działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem i bytowaniem ludności oraz obsługą turystów wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
- RM/K – zabudowy zagrodowej kolonijnej. Zachowanie stanu istniejącego. Ewentualna nowa zabudowa zagrodowa wraz z niezbędnie konieczną obsługą ludności i rolnictwa przy istniejących ciągach komunikacyjnych w granicach określonych planem;
- RML/K - zabudowy zagrodowej kolonijnej z funkcją letniskową. Zachowanie istniejącego zainwestowania. Zaleca się lokalizowanie nowej zabudowy zagrodowej, letniskowej i usługowej przy centralnym ciągu komunikacyjnym. Możliwość przekształcania zabudowy zagrodowej na agroturystyczną i letniskową.
- MN – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem pod kompleksową zabudowę jednorodzinną z dopuszczeniem działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem i  bytowaniem ludności wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
- MW – zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne z dopuszczeniem wbudowanych usług związanych z zaopatrzeniem i bytowaniem ludności wraz z obiektami i  urządzeniami towarzyszącymi;
- U – tereny usług z towarzyszącymi im obiektami i urządzeniami w tym:
- publiczne - szczegółowe określenia przeznaczenia:
- A - administracja,
- UO – oświata i wychowanie,
- UK – kultura (usługi, obiekty),
- UZ – zdrowie i opieka społeczna,
- US – sport i turystyka,
- UI – inne – związane z bezpieczeństwem i ochroną ludności oraz państwa;
- komercyjne - szczegółowe określenia ich przeznaczenia:
- UH – handel,
- UR – rzemiosło i drobna wytwórczość,
- UG – gastronomia,
- UT – turystyka,
- – łączność,
- UF – banki, ubezpieczenia, administracja gospodarcza. Usługi wyżej wymienione stanowią przeznaczenie podstawowe lub uzupełnienie, bądź wzbogacenie przeznaczenia podstawowego jako obiekty wolnostojące lub wbudowane, które można łączyć z zabudową mieszkaniową;
- P – tereny przemysłu, rzemiosła produkcyjnego i składów z podstawowym przeznaczeniem pod zakłady przemysłowe, obiekty rzemiosła produkcyjnego, tereny składowania i hurtowni bez możliwości łączenia z funkcją mieszkalną;
- RU – tereny baz i składów urządzeń obsługi rolnictwa – obiekty i urządzenia obsługujące obszary rolne, lokalizacji zaplecza technicznego rolnictwa, obejmujące: usługi napraw i konserwacji, mechanizacji, agrotechniczne, lecznictwo zwierząt, usługi związane z zaopatrzeniem i skupem oraz zbytem płodów rolnych z zachowaniem odpowiednich dla rodzaju działalności warunków ochrony środowiska zgodnie z przepisami szczególnymi;
- RUL – urządzenia obsługi terenów lasów z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację leśniczówek, gajówek oraz tereny związane z przerobem drewna – możliwość łączenia z budownictwem mieszkaniowym;
- PG – tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi eksploatacji;
- KS – urządzenia obsługi komunikacji drogowej z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi, z podstawowym przeznaczeniem na stacje paliw, parkingi, przystanki, urządzenia obsługi samochodów (myjnie, warsztaty naprawcze itp.) – możliwość lokalizacji usług gastronomicznych, noclegowych i ewentualnie zabudowy mieszkaniowej;
- komunikacja drogowa – drogi publiczne:
- KD- KK- droga krajowa –nr 74 GP –Janów Lubelski- Zamość - Hrubieszów-Zosin,
- KD-KW – droga wojewódzka nr 856 Lublin – Biłgoraj – Przeworsk,
- KD-KP – drogi powiatowe zgodnie z obowiązującą numeracją,
- KD-KG – drogi gminne zgodnie z obowiązującą numeracją, drogi o charakterze publicznym:
- KDW – drogi wewnętrzne, ciągi pieszo – jezdne, ścieżki rowerowe itp.,
- KX - ciągi piesze, szlaki turystyczne;
- W – zaopatrzenie w wodę z podstawowym przeznaczeniem na ujęcie wody, dla wodociągów grupowych – obowiązuje obszar ograniczonego użytkowania zgodnie z przepisami szczególnymi - prawo wodne oraz urządzenia pomocnicze (wieża ciśnień, studnia awaryjna itp.);
- No – utylizacja nieczystości sanitarnych tj. oczyszczalnie ścieków, przepompownie z obiektami i urządzeniami oczyszczającymi – obowiązuje obszar ograniczonego użytkowania zgodnie z przepisami szczególnymi;
- E – elektroenergetyka – tereny i urządzenia z podstawowym przeznaczeniem pod przebieg linii średnich napięć, obiektów urządzeń elektroenergetyki, ze strefą oddziaływania linii zgodnie z przepisami szczególnymi;
- G – urządzenia gazownicze z podstawowym przeznaczeniem przebiegu linii gazociągu wysokoprężnego oraz obiekty obsługi (stacje redukcyjne) ze strefą oddziaływania zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) tereny otwarte - w tym:
- R – tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej – podstawowe przeznaczenie pod uprawy polowe, ogrodnicze; użytki zielone - łąki i pastwiska;
- RN - nieużytki do rekultywacji;
- W S– wody otwarte – rzeki, zbiorniki wodne w tym stawy rybne, rowy melioracyjne;
- ZL – tereny leśne, w tym:
- ZL/ P – lasy państwowe;
- ZL– lasy prywatne
- ZLd – tereny do dolesień –wg uproszczonych planów urządzenia lasów lub na wniosek właściciela;
- ZP – zieleń urządzona – parki, skwery itp. zieleń towarzyszącą obiektom budowlanym;
- ZN – zieleń nieurządzona – zarośla, zieleń nadrzeczna, pozostałości parków itp.-objęta formami ochronny przyrody zgodnie z przepisami szczególnymi.;
3) Inne oznaczenia:
- „A” – stanowiska archeologiczne
- „Z” – obiekty zabytkowe zr – rejestrze - ewidencja
- OCK-„nazwa” – obszary chronionego krajobrazu., otulina PK „ Lasy Janowskie’”.
- W obszarach „A”, „Z”, OCK i otuliny obowiązują przepisy szczególne.
4) oznaczenia literowe stanowią uzupełnienia oznaczeń graficznych określonych na rysunku planu w planszy podstawowej;
5) dopuszcza się dla niektórych terenów przeznaczenie uzupełniające, mieszane lub zastępcze określone odpowiednimi symbolami na rysunkach planu. Nie może ono kolidować z przeznaczeniem podstawowym.
Rozdział 2
Ustalenia dotyczące ochrony środowiska
§ 6
1. Do obszarów i obiektów prawnie chronionych zalicza się:
1) grunty rolne i leśne,
2) strefy ochronne ujęć wody,
3) udokumentowane złoża surowców mineralnych,
4) obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB 060005 Lasy Janowskie oraz PLB 060008 Puszcza Solska;
2. Do obszarów projektowanych do objęcia ochroną prawną zalicza się projektowany Biłgorajski Obszar Chronionego Krajobrazu;
3. Ustalenia dotyczące gruntów rolnych i leśnych:
1) grunty rolne i leśne chronione są z mocy przepisów szczególnych (Ustawa z dnia 03 02. 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych) w myśl ustawy ochronie podlegają:
a) grunty rolne I – IV kl. bonitacyjnej pochodzenia mineralnego oraz V – VI kl. bonitacyjnej pochodzenia organicznego,
b) grunty leśne;
2) wyłączenie z użytkowania rolniczego nastąpić może jedynie na podstawie przepisów szczególnych z zachowaniem odpowiednich procedur;
3) na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej obowiązują ustalenia zawarte w § 10 uchwały;
4) zasady gospodarowania w lasach określają przepisy ustawy o lasach oraz ustalenia planu urządzenia lasów Nadleśnictwa Biłgoraj i uproszczonych planów urządzenia lasów niepaństwowych.
4. Ustalenia dla stref ochronnych ujęć wody:
1) zachowuje się zgodnie z rysunkiem planu strefę ochronną ujęcia wody dla Korytkowa Małego – strefa ochrony bezpośredniej 10,0 m ;
2) na terenie stref ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wody obowiązują zasady zagospodarowania zgodne z przepisami szczegółowymi.
5. Ustalenia dla udokumentowanych złóż surowców mineralnych:
1) utrzymuje się obszar występowania złóż mineralnych:
a) złoża „Frampol”- piaski drobno i średnioziarnistych dla celów budowlanych oraz drogowych - zasoby zarejestrowane 55,1 tys.m3,
b) złoże „Sokołówka I” piaski drobnoziarniste - zasoby bilansowe 72580 m3,
c) złoże ”Kąty”- piaski drobno i średnioziarniste dla celów budowlanych i drogowych orientacyjna wielkość około 66000 m3.
2) zgodnie z obowiązującymi przepisami – prawo geologiczne i górnicze ochrona złóż polega na:
a) racjonalnym gospodarowaniu zasobami złoża,
b) wykluczeniu lokowania w obrębie złoża funkcji uniemożliwiających wyeksploatowanie złoża;
6. Obszary i obiekty projektowane do objęcia ochroną prawną. Na mocy uchwały nr XLV/597/2002 z 29 lipca 2002 r Sejmiku Lubelskiego uchwalającego plan zagospodarowania przestrzennego woj. lubelskiego ochroną prawną objąć należy Biłgorajski Obszar Chronionego Krajobrazu. Zasady ochrony oraz zagospodarowania określić winny plany ochrony Biłgorajskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
§ 7
1. Do obszarów ochrony planistycznej zaliczono:
1) System Przyrodniczy Gminy,
2) Otulinę Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”,
3) Krajobraz Strefy Krawędziowej Roztocza /unikalny charakter geologiczno – fizjograficzny/,
4) Obszary źródliskowe- czynne w Starej Wsi, Rzeczycach i Sokołówce.
2. Ustalenia dotyczące Systemu Przyrodniczego Gminy:
1) System Przyrodniczy Gminy Frampol obejmuje otwarty układ przyrodniczo – przestrzenny powiązany z obszarami różnej rangi znajdującymi się w otoczeniu gminy, którego podstawę stanowią lasy, doliny rzeczne i tereny podmokłe, powiązane funkcjonalnie i spełniające funkcje węzłów ekologicznych zasilających przyrodniczo obszary sąsiednie oraz różnej rangi korytarzy ekologicznych będących ciągami siedliskowymi umożliwiającymi wielokierunkowe przemieszczanie się roślin i zwierząt;
2) System Przyrodniczy Gminy Frampol tworzą:
a) kompleks leśny w południowej części gminy położony w leśno- torfiskowym korytarzu ekologicznym rangi krajowej łączącej Lasy Janowskie z kompleksem Puszczy Solskiej z ostojami NATURA 2000 –PLB –060005 i NATURA 2000 - PLB –060008,
b) dolina Białej Łady - lokalny korytarz ekologiczny łączący funkcjonalnie obszar gminy z doliną Tanwi – regionalnego korytarza ekologicznego,
c) zbiornik wodny we Frampolu o funkcji rekreacyjnej-lokalny węzeł ekologiczny fauny wodnej,
d) pozostałe lasy śródpolne – ostoje flory i fauny leśnej,
e) doliny pozostałych cieków wodnych, suche doliny rozcinające zbocza wierzchowin oraz wąwozy pełniące funkcje sięgaczy ekologicznych;
3) w obszarach zaliczonych do Systemu Przyrodniczego Gminy obowiązuje:
a) harmonizowanie użytkowania gospodarczego z wartościami przyrodniczo – krajobrazowymi,
b) uwzględnianie tradycji lokalnego budownictwa, przy projektowaniu nowej zabudowy,
c) zachowanie tradycyjnego układu przestrzennego jednostek osadniczych,
d) zachowanie naturalnego krajobrazu dolin rzecznych i ciągów leśnych,
e) zachowanie przyrodniczych powiązań funkcjonalno – przestrzennych pomiędzy obszarami o wysokiej aktywności biologicznej gminy oraz w najbliższym otoczeniu,
f) dostosowanie składu gatunkowego lasów i zalesień do siedlisk naturalnych oraz upraw rolniczych do kompleksów rolniczej przydatności gleb,
g) przeciwdziałanie erozji wodnej poprzez zalesienia, zakrzewienia i zadarnienia ochronne na zboczach o nachyleniach przekraczających 15% oraz utwardzenie dróg dojazdowych do pól i odpowiednią agrotechnikę,
h) zachowanie i ochrona stałych i okresowych naturalnych wypływów wód podziemnych (źródła, obszary źródliskowe);
4) z systemu przyrodniczego gminy należy wykluczyć:
a) lokalizację wszelkich inwestycji mogących naruszyć równowagę ekologiczną, a w szczególności przemysłu, ferm przemysłowego tuczu trzody chlewnej, magazynów, składów i baz oraz arterii komunikacyjnych i linii wysokiego napięcia, z wyjątkiem niezbędnych przejść przez system po jak najkrótszej trasie,
b) składowanie odpadów komunalnych i przemysłowych oraz lokalizację wylewisk gnojowicy,
c) zabudowę dolin rzecznych, za wyjątkiem obiektów gospodarki wodno – ściekowej oraz rybackiej i koniecznej liniowej infrastruktury technicznej i komunalnej,
d) tworzenie nasypów ziemnych sytuowanych poprzecznie do przebiegu dolin rzecznych oraz wąwozów i suchych dolin,
e) zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, za wyjątkiem koniecznej infrastruktury technicznej i komunalnej,
f) lokalizację obiektów budowlanych zmniejszających lub zasadniczo zmieniających naturalny krajobraz przyrodniczy lub tradycyjny krajobraz kulturowy;
5) w obszarze systemu przyrodniczego gminy dopuszcza się:
a) lokalizację małych zbiorników wodnych dla potrzeb energetycznych, agroturystyki i rekreacji, pod warunkiem pozostawienia od 50% do 70% obrzeża bez zabudowy,
b) lokalizację szlaków rowerowych i miejsc wypoczynku, poza obszarami kompleksów leśnych pełniących funkcję lokalnych węzłów ekologicznych,
c) zwiększanie zasobów środowiska i bioróżnorodności terenu poprzez zalesienia gruntów nieprzydatnych do produkcji rolniczej oraz utrzymanie istniejących i zakładanie nowych zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych, śródłąkowych i przydrożnych,
d) modernizację rzek i systemów melioracji szczegółowych w dolinach, w zakresie nie zagrażającym trwałości biocenoz i przyrodniczych powiązań funkcjonalno – przestrzennych;
6) ochrona planistyczna na obszarach projektowanych do objęcia ochroną jako obszar o znaczeniu międzynarodowym oraz park krajobrazowy lub obszar chronionego krajobrazu obowiązuje do czasu ich usankcjonowania prawnego.
3. Ustalenia dotyczące obszaru otuliny Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” jak dla systemu przyrodniczego gminy do czasu jego prawnego ustanowienia w drodze odpowiedniego aktu prawnego.
§ 8
1. Ustalenia dla pozostałych terenów objętych planem wprowadzają obowiązek korzystania z zasobów naturalnych gminy oraz prowadzenia gospodarki zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju w oparciu o przepisy szczegółowe z zakresu ochrony przyrody i środowiska (Ustawa o ochronie przyrody, prawo ochrony środowiska, prawo wodne, ustawa o lasach, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych itp.);
2. W oparciu o przepisy szczegółowe należy wprowadzić zakaz:
1) przechowywania odpadów z grupy niebezpiecznych, które stanowić mogą zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
2) wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gruntów;
3) utrzymywania otwartych kanałów ściekowych;
4) przekraczania w terenach mieszkalnictwa dopuszczalnego poziomu hałasu. Standardy akustyczne wynoszą:
a) w terenach zabudowy zagrodowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi w przypadku hałasu komunikacyjnego w porze dziennej- 60dB, natomiast w porze nocnej 50dB, w przypadku hałasu z pozostałych źródeł odpowiednio 55dB i 45dB,
b) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenach zabudowy mieszanej tj. jednorodzinnej i-zagrodowej w przypadku hałasu komunikacyjnego 55dB w porze dziennej- 55dB i 45dB w porze nocnej, w przypadku hałasu z pozostałych źródeł odpowiednio 50dB i 45dB,
c) w terenach zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży (przedszkole, szkoła) hałas komunikacyjny 55dB w porze dziennej i 45dB w porze nocnej, w przypadku hałasu z pozostałych źródeł odpowiednio 45dB i 40dB;
5) emisji do powietrza atmosferycznego zanieczyszczeń powyżej obowiązujących norm stężeń dopuszczalnych;
6) realizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko poza terenami oznaczonymi na rysunku planu symbolami P , No, E, G, KS drogi krajowej nr 74 i wojewódzkiej nr 835.
3. Na terenie objętym planem zaleca się:
1) stosowania dla celów komunalnych oraz lokalnego ogrzewania budynków źródeł energetycznych ekologicznie czystych (energia elektryczna, gaz przewodowy ewent. propan - butan, olej opałowy niskosiarkowy oraz inne niekonwencjonalne);
2) gromadzenie odpadów na posesjach w odpowiednio przygotowanych pojemnikach oraz ich ewentualnego sortowania zgodnie z systemem gospodarki komunalnej gminy;
3) zachowanie walorów środowiska przyrodniczego, a w szczególności:
a) zieleni znajdującej się na terenie usług publicznych i komercyjnych, działkach budownictwa indywidualnego i zbiorowego itp.,
b) zieleni wysokiej nie objętej ochroną konserwatorską, pojedynczych drzew, zieleni przydrożnej i łęgowej poprzez zakaz jej niszczenia, zbędnego wycinania itp. działań zgodnie z  przepisami szczegółowymi.
Rozdział 3
Ustalenia dotyczące ochrony wartości kulturowych
§ 9
1. Ochrona konserwatorska.
1) obiekty i obszary zabytkowe, objęte ochroną konserwatorską znajdujące się w ewidencji Gminy Frampol na terenie objętym planem:
LP Nazwa obiektu Miejscowość
1 Pozostałości parku dworskiego, zespół dworski obora mur.1 poł XIX w. Kąty |
2 Kapliczka domkowa św. Jana mur. pocz. XX w Stara Wieś
2) w odniesieniu do dóbr kultury figurujących w ewidencji gminy ustala się, że wszelkie zamierzenia inwestycyjne i projektowe wymagają uzyskania warunków i wytycznych konserwatorskich oraz opinii na etapie ustalania warunków realizacji inwestycji, a w przypadku zamiaru rozbiórki budynków figurujących w ewidencji dóbr kultury wymagane jest uzgodnienie z  Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Lublinie;
3) główną zasadą obowiązującą w odniesieniu do obiektów i terenów znajdujących się w ewidencji konserwatorskiej jest ochrona oraz zachowanie elementów układu i substancji architektonicznej, a w odniesieniu do wskazanych obiektów zabytkowych, zespołów dworskich, parkowych: zachowanie, uzupełnienie, rewaloryzacja i ewentualnie adaptacja na funkcje zgodne z charakterem obiektu. Na terenach tych, zabrania się zmian zabytkowej struktury przestrzennej, układu urbanistycznego, gabarytów budynków, linii zabudowy, kompozycji zieleni i ukształtowania terenu. W sąsiedztwie obiektów oraz w obszarach objętych ochroną konserwatorską zabrania się wznoszenia obiektów i budowli przesłaniających zabytek lub wpływających na dekompozycję układu urbanistycznego, jak również lokowania funkcji degradujących obiekt.
4) Krajobraz kulturowy nasycony jest tradycyjnym budownictwem drewnianym. Należy w miarę możliwości zachować obiekty znajdujące się obecnie w dobrym lub średnim stanie technicznym poprzez odpowiednie remonty. Nowe obiekty winny nawiązywać charakterem do budownictwa tradycyjnego.
3. Obszary obserwacji archeologicznej. Obszary obserwacji archeologicznej określone są na rysunku planu.
1) ochronie konserwatorskiej podlegają zabytki archeologiczne zaewidencjonowane, stanowiska archeologiczne wg rozpoznania Archeologicznego Zdjęcia Polski dla obszarów : 90-94 w Karolówce –2, Rzeczycach-6, ; 91-82 w Korytkowie Małym-8, w Karolówce-1;
2) ustala się, że w przypadku prowadzenia inwestycji budowlanych i infrastruktury technicznej takich jak gazociągi , wodociągi, linie telefoniczne i energetyczne linie kablowe, kolektory sanitarne, melioracje, drogi, itp. na obszarach występowania znalezisk archeologicznych należy uzgodnić je z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w celu uzyskania warunków konserwatorskich realizacji inwestycji;
3) w czasie prowadzenia prac ziemnych w obrębie obszaru lub stanowiska archeologicznego LWKZ może określić konieczność prowadzenia wyprzedzających badań lub nadzoru archeologicznego w czasie prowadzenia inwestycji;
4) w przypadku prowadzenia prac ziemnych w obszarach stanowisk archeologicznych oraz innych terenach zobowiązuje się wykonawców do powiadamiania o wszelkich znaleziskach służby konserwatorskie, gminne lub placówkę naukową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział 4
Zasady i warunki zagospodarowania terenów otwartych według rodzajów przeznaczenia
§ 10
Na terenach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi określa się następujące warunki zagospodarowania:
1. Tereny upraw rolnych z głównym przeznaczeniem pod uprawy polowe i ogrodnicze oraz ogródki działkowe tworzące rolniczą przestrzeń produkcyjną:
1) zakazuje się na obszarach rolnych:
a) lokalizacji nowych siedlisk z wyjątkiem ośrodków gospodarstw wielkoobszarowych i specjalistycznych w tym ferm hodowlanych, których uciążliwość uniemożliwia lokalizację zwartej zabudowy wiejskiej oraz dużych gospodarstw ogrodniczo – szklarniowych itp. pod warunkiem posiadania własnego dojazdu oraz realizacji we własnym zakresie niezbędnej infrastruktury komunalnej,
b) lokalizacji nowych obiektów kubaturowych niezwiązanych z gospodarką rolną, z wyłączeniem dróg i sieci infrastruktury technicznej określonych w planie;
2) zachowuje się:
a) istniejącą zabudowę mieszkaniową dopuszczając rozbudowę i modernizację siedlisk poprzez remonty, wymianę budynków, budowę nowych obiektów, w ramach istniejących siedlisk, ewentualnie drugiego domu dla członków rodziny w celu polepszenia warunków mieszkaniowych,
b) istniejące urządzenia obsługi i usług dla rolnictwa,
c) istniejącą sieć dróg oraz infrastruktury technicznej i komunalnej;
3) dopuszcza się:
a) przekształcenie istniejącej zabudowy siedliskowej rolniczej na cele agroturystyczne,
b) realizację dróg służących obsłudze gospodarki rolnej,
c) realizację sieci napowietrznych i podziemnych infrastruktury technicznej, komunikacji oraz związanym z nimi urządzeń,
d) zalesianie, zadrzewianie ewentualnie zakrzewianie użytków rolnych zgodnie z rysunkiem planu, a także niskich klas bonitacyjnych i narażonych na erozję na pozostałym obszarze gminy,
e) lokalizację punktów widokowych, tras i ścieżek turystycznych na obszarach atrakcyjnych turystycznie,
f) prowadzenie prac poszukiwawczych geologiczno-wiertniczych na podstawie koncesji udzielanych przez właściwe organy administracyjne,
g) dokumentowanie zasobów surowców naturalnych i eksploatację w obszarach perspektywicznych (rysunek planu).
2. Tereny użytków zielonych:
1) nie dopuszcza się lokalizacji obiektów kubaturowych za wyjątkiem:
a) infrastruktury technicznej i komunikacji ogólnodostępnej,
b) obiektów związanych z gospodarką rybacką;
2) zakazuje się użytkowania zagrażającego równowadze ekologicznej, w tym:
a) wykorzystywania ścieków do nawożenia użytków zielonych,
b) lokalizowania wysypisk odpadów,
c) usuwania zadrzewień i zakrzewień za wyjątkiem przypadków koniecznych, za zgodą służb ochrony środowiska;
3) dopuszcza się:
a) realizację zbiorników wodnych po uzyskaniu pozwolenia wodno – prawnego na ich lokalizację,
b) zalesianie i zakrzewianie potrzebnego dla utrzymania równowagi biologicznej;
c) zagospodarowanie użytków zielonych o stabilnych warunkach gruntowo – wodnych na funkcje sportowo – rekreacyjne i ciągi spacerowe;
d) wprowadzanie nowych upraw na tereny użytków zielonych, np.: trzciny, wierzby, sitowia itp. dla celów przemysłowych i gospodarczych.
3. Tereny wód otwartych. Obejmuje się ochroną wody rzekę Biała Łada, cieki bez nazwy oraz rowy melioracyjne i linie spływów wód powierzchniowych i tereny podmokłe przez:
1) utrzymanie koryt rzek w stanie naturalnym;
2) zakaz usuwania zarośli i zadrzewień łęgowych ze strefy brzegowej rzek za wyjątkiem przypadków służących konserwacji i działaniom przeciwpowodziowym, działania te winny być uzgodnione z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej.
a) obowiązek kształtowania biologicznej odnowy koryta rzeki poza dopuszczeniem lokalizacji obiektów związanych z gospodarką leśną, niezbędną komunikacją i infrastrukturą techniczną, urządzeniami obsługi turystyki przy zachowaniu warunków określonych przepisami szczególnymi,
b) w zakresie działań przeciwpowodziowych obowiązek konserwacji grobli oraz opasek brzegowych, selekcję i wycinkę drzew utrudniających przepływ wód,
c) możliwość wznoszenia mostów i innych obiektów hydrogeologicznych w ciągach komunikacji dróg ogólnodostępnych i dojazdowych do terenów rolnych i budowlanych.
4. Tereny lasów i zadrzewień Na terenach leśnych należy prowadzić gospodarkę zgodną z przepisami szczególnymi przy uwzględnieniu:
1) zakazu:
a) zmiany użytkowania leśnego na nieleśne poza dopuszczeniem lokalizacji obiektów związanych z:
- gospodarką leśną;
- komunikacją i infrastrukturą techniczną;
- urządzeniami obsługi turystyki poza terenami określonymi w § 8 pkt 2 ust 2 przy zachowaniu warunków określonych przepisami szczególnymi,
b) lokalizacji obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 30,0 m od krawędzi lasu, za wyjątkiem obiektów bezpośrednio związanych z gospodarką leśną i obsługą turystów,
c) eksploatacji surowców mineralnych;
2) przeznacza się do zalesienia tereny zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasów prywatnych, grunty rolne przyleśne, marginalne, tereny wyrobisk, dzikich wysypisk, zdegradowane, wąwozy, zbocza o dużych spadkach narażone na procesy erozyjne, tereny w strefach ochrony źródliskowej rzek, stref wododziałowych oraz niskich klas bonitacyjnych;
3) dopuszcza się powiększenie kompleksów leśnych na wniosek właścicieli z uwzględnieniem przepisów szczególnych;
4) zalesienia terenów winno być realizowane z uwzględnieniem zasad:
a) tworzenie lasów o składzie gatunkowym odpowiadającym siedliskom rodzimym,
b) nie zalesiania wrzosowisk, torfowisk, łąk o roślinności kserotermicznej oraz obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią,
c) nie zalesiania terenów oddziaływania napowietrznych linii w pasach o szerokości dla:
- wysokich napięć – 110kV – 20,0 m,
- średnich i niskich napięć – 9,8m przy możliwości ewentualnego wykorzystania ich na cele szkółek leśnych (drzewa nie przekraczające 2 m)
- wokół słupa należy pozostawić teren niezalesiony o promieniu 4,0 m .
d) nie zalesianie terenów o szerokości min 6,0 m od osi gazociągu wysokoprężnego;
e) nie zalesienie terenów koncentracji stanowisk archeologicznych.
5. Tereny zieleni urządzonej:
1) tereny zieleni publicznej i parkowej. Tereny te obejmują wskazane na rysunku planu pozostałości parków dworskich, zespoły zieleni urządzonej, w tym zieleni stanowiącej elementy zagospodarowania terenów usług publicznych. Na terenach zieleni publicznej ustala się:
a) ochronę i konserwację pozostałości zespołów parkowych, drzewostanów alei tp.,
b) urządzenie zieleni na terenach wydzielonych oraz w terenach przeznaczonych na funkcje usług publicznych takich jak skwery i zieleńce z dopuszczeniem na nich lokalizacji obiektów małej architektury,
2) obejmuje się ochroną obiekty architektury sepulkralnej na terenach cmentarzy oraz istniejące miejsca pamięci wraz z otaczającą je zielenią.
Rozdział 5
Ustalenia dla terenów zabudowanych z warunkami realizacji nowej zabudowy.
§ 11
1. Tereny zabudowy mieszkaniowej istniejącej, dla której ustala się:
1) zachowanie istniejących terenów budowlanych zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej i wielorodzinnej wraz z usługami komercyjnymi w obiektach wolnostojących oraz wbudowanych w budynki mieszkalne lub gospodarcze.
2) lokalizację nowych siedlisk rolniczych i zabudowy jednorodzinnej jako uzupełnienie niezabudowanych enklaw.
3) modernizację budynków, remonty, przebudowę i rozbudowę, ewentualnie lokalizację nowych obiektów uzupełniających zgodnych z funkcją terenu przy zachowaniu dla:
a) budynków mieszkalnych zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej w miarę możliwości wysokości nie przekraczającej dwóch kondygnacji, nadziemnych - /ostatnia w poddaszu użytkowym/, a zabudowie wielorodzinnej, max trzech kondygnacji nadziemnych,
b) budynków usługowych wolnostojących – wysokość do dwóch kondygnacji,
c) zabudowy zagrodowej budynków uzupełniających nie przekraczających wysokości 8,0 m.,
d) połaci dachu nachylenia do 45o i pokrycia ich materiałami posiadającymi atest;
e) parametry dotyczące wysokości obiektu i nachylenia połaci dachu nie dotyczą budynków specjalistycznych (produkcyjne, składowe, itp.)
4) dopuszczenie w przypadkach uzasadnionych obiektów budowlanych przy granicy działki z zachowaniem określonych w warunkach technicznych wymogów przeciwpożarowych. Dotyczy to działek zabudowanych oraz działek niezabudowanych położonych w terenach budowlanych;
5) dopuszczenie realizacji w siedlisku rolnym drugiego budynku mieszkalnego pod warunkiem, że nie spowoduje to kolizji z istniejącym zagospodarowaniem;
6) dopuszczenie możliwości wzbogacenia funkcji podstawowej – mieszkalnictwo o funkcje uzupełniające (usługi komercyjne, obsługę wypoczynku i turystyki itp. oraz funkcji nieuciążliwych np.: rzemiosła produkcyjnego), pod warunkiem, że:
- nie ograniczą możliwości realizacji podstawowej funkcji terenu na sąsiednich ,
- są dostępne od drogi publicznej lub ciągu pieszo –jezdnego;
7) możliwość przekształcania siedlisk wyłączonych z produkcji rolnej na zabudowę letniskową i inne funkcje nieuciążliwe;
8) wyklucza się lokalizację ferm hodowlanych, mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
2. Tereny zabudowy mieszkaniowej nowo realizowanej, dla której zaleca się:
1) wielkość działki dla budownictwa:
a) zagrodowego – min. 2000 m2 przy szerokości frontu działki min. 25,0 m,
b) jednorodzinnego:
- wolnostojącego – min. 800 m2 przy szerokości frontu działki min. 18,0 m,
- bliźniaczego – min. 600 m2 przy szerokości frontu działki min. 14,0 m,
- szeregowego – min. 500 m2 przy szerokości frontu działki min. 10,0 m,
c) letniskowego – min. 1500, m2 przy szerokości frontu działki min. 20,0 m;
2) podział na działki budowlane zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami i zapewnieniem bezpośredniej dostępności do drogi publicznej lub wydzieleniu dojazdu jako ciągu pieszo – jezdnego o szerokości do 5,0 m;
3) usytuowanie budynków w ujednoliconej linii zabudowy od krawędzi dróg publicznych wg warunków określonych w § 22 z wyłączeniem przypadków gdy warunki te uniemożliwiłyby zabudowę działki;
4) wymogi dla budynku mieszkalnego:
a) wysokość do dwóch kondygnacji nadziemnych z których druga zalecana jest jako poddasze użytkowe,
b) posadowienie parteru do 1,0 m powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku,
c) wysokość kalenicy do 10,0 m liczona od najwyższego punktu terenu w obrysie budynku,
d) dach o nachyleniu połaci do 50o z dopuszczeniem naczółków, lukarn itp.,
e) materiały wykończeniowe preferowane w zabudowie to: drewno, kamień, materiały ceramiczne lub inne posiadające atest;
5) wymogi dla budynków gospodarczych, usługowych itp.
a) maksymalna wysokość budynku gospodarczego i usługowego – jedna kondygnacja, przy czym w zabudowie zagrodowej wysokość budynku gospodarczego do 8,0 m,
b) dach o nachyleniu połaci min 25o, pokryty materiałem posiadającym atest,
c) parametry dotyczące wysokości obiektu i nachylenia połaci dachu nie dotyczą budynków specjalistycznych (produkcyjne, składowe, itp.)
6) powierzchnię zabudowaną działki do:
a) 30% dla budownictwa jednorodzinnego i minimum powierzchni biologicznie czynnej 50%,
b) 40% dla budownictwa zagrodowego i minimum powierzchni biologicznie czynnej 40%,
c) 20% dla budownictwa letniskowego i minimum powierzchni biologicznie czynnej 60%;
7) zakaz lokalizacji budynków w odległości mniejszej niż 30,0 m od ściany lasu;
8) możliwość wzbogacania funkcji podstawowej o funkcje wzbogacające (usługi komercyjne, rzemiosło, obsługa wypoczynku i turystyki itp.) nie naruszające funkcji podstawowej i nie pogarszającej stanu środowiska.
§ 12
Tereny usług publicznych i komercyjnych istniejących. Na terenach usług zaleca się koncentrację usług i kształtowania zespołów wielofunkcyjnych w lokalnych ośrodkach wiejskich, w zespołach nawiązujących do obiektów istniejących lokalizowanych w oparciu o programy inwestorskie.
1. Zasady dla usług istniejących:
1) zachowanie istniejących obiektów usługowych z dopuszczeniem ich rozbudowy i modernizacji;
2) w obiektach modernizowanych nie przekraczać wysokości 3 kondygnacji;
3) stworzyć w miarę możliwości warunki uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych;
4) wymagana jest szczególna dbałość o formę architektoniczną obiektów oraz estetykę zagospodarowania otoczenia.
5) dopuszcza się zmianę funkcji obiektu usługowego, a także wzbogacenia podstawowej funkcji o funkcje uzupełniające, w tym mieszkaniową o ile nie naruszy podstawowej funkcji obiektu i terenu.
6) dla terenów i obiektów objętych ochroną konserwatorską obowiązują przepisy szczególne i zasady określone w § 9.
2. Zasady realizacji nowej zabudowy:
1) realizacja nowej zabudowy usługowej uzależniona jest od usytuowania terenu przy istniejącej drodze publicznej, ciągu pieszo – jezdnym wraz z zachowaniem zasady dobrego sąsiedztwa;
2) wielkość działki uzależniona od funkcji obiektu, ustalona każdorazowo zgodnie z potrzebami w oparciu o projekt zagospodarowania terenu;
3) w zależności od funkcji obiektu powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni działki;
4) kształtowanie przestrzeni publicznej w otoczeniu obiektów usługowych (place, parkingi, zieleń urządzona);
5) wysokość budynku nie może przekraczać 2 kondygnacji nadziemnej z wyłączeniem przypadków określonych w ustaleniach szczegółowych planu (np. obiekty sakralne, szkoły i tp);
6) lokalizację usług warunkuje się ograniczeniem uciążliwości do granic terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny;
7) dopuszczenie w przypadkach uzasadnionych obiektów budowlanych przy granicy działki z zachowaniem określonych w warunkach technicznych wymogów przeciwpożarowych;
8) wyklucza się lokalizację obiektów i przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
9) na terenach usług dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną, w tym lokalizację stacji transformatorowych SN/NN.
§ 13
Tereny produkcyjno – składowe oraz obsługi gospodarki rolnej.
1. Obejmują tereny wytwórczości i składowania, drobnej i średniej przedsiębiorczości, rzemiosła produkcyjnego, składów, baz mechanizacji rolnictwa, lecznictwa zwierząt, zaopatrzenia i zbytu rolniczego itp.
2. Dla obiektów istniejących ustala się:
1) zachowanie istniejących terenów i obiektów produkcyjnych z możliwością ich modernizacji, przebudowy, dobudowy itp., a także obiektów uzupełniających, tj.: administracyjno – socjalnych i ewentualnie mieszkalnych;
2) możliwość zmiany funkcji terenów i obiektów o ile nie koliduje to z funkcją podstawową i nie powoduje pogorszenia stanu środowiska;
3) przystosowanie oddziaływania obiektów produkcyjnych do granic własności inwestora z zachowaniem norm dopuszczalnych zanieczyszczeń i hałasu określonych przepisami szczególnym;
3. Dla terenów nowej zabudowy, ustala się:
1) wielkość działki uzależniona od funkcji terenu i obiektu ustalona każdorazowo zgodnie z potrzebami w oparciu o projekt zagospodarowania terenu.
2) zasady realizacji:
a) wysokość obiektów produkcyjnych nie może przekraczać jednej kondygnacji nadziemnej, a dla obiektów specjalnych 9,0 m., budynków administracyjno – socjalnych ewentualnie mieszkalnych – dwóch kondygnacji nadziemnych,
b) w zależności od funkcji powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 20% powierzchni działki,
c) wykonanie zbiorczego systemu infrastruktury technicznej,
d) pasy zieleni izolacyjnej wprowadzić wzdłuż granic działek o różnych funkcjach oraz przyległych do dróg;
3) dopuszczenie w przypadkach uzasadnionych obiektów budowlanych przy granicy działki z zachowaniem określonych w warunkach technicznych wymogów przeciwpożarowych;
4) urządzenie miejsc postojowych i parkingowych dla potrzeb użytkowników;
5) oddziaływanie obiektów produkcyjnych ograniczyć należy do granic terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny, z zachowaniem norm dopuszczalnych zanieczyszczeń i hałasu określonych przepisami szczególnymi;
6) dopuszcza się lokalizację obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii służb sanitarnych z zachowaniem postępowania prawnego określonego przepisami szczególnymi;
7) możliwość zmiany funkcji terenu i obiektów, o ile nie koliduje to z funkcją podstawową i nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska.
Rozdział 6
Ustalenia dotyczące urządzeń infrastruktury technicznej.
§ 14
Zaopatrzenie w wodę
1. Komunalne urządzenia źródłowe:
1) ujęcia wody:
a) Frampol obsługuje wsie Sokołówka, Rzeczyce i Kąty;
b) Korytków Mały -zaopatruje w wodę rozdzielczą siecią wodociągową: sołectwa Korytków Mały i Karolówkę;
c) Radzięcin - zaopatruje Starą Wieś;
2) utrzymuje się strefy ochronny bezpośredniej ujęć wody zgodnie z przepisami szczegółowymi i decyzjami administracyjnymi.
2. W strefie ochrony bezpośredniej istniejącego ogrodzenia stacji wodociągowych obowiązują nakazy:
1) odprowadzenia wód opadowych w taki sposób aby nie mogły przedostać się do urządzeń służących do poboru wody;
2) zagospodarowania terenu zielenią;
3) szczelnego odprowadzenia poza granice strefy ochronnej ścieków z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych do obsługi ujęcia;
4) ustala się obowiązek likwidacji lub trwałego zabezpieczenia studni kopanych i wierconych w sposób uniemożliwiający ich inne wykorzystanie po zrealizowaniu zbiorczej sieci wodociągowej w poszczególnych jednostkach osadniczych;
5) zakłada się modernizację sieci i urządzeń źródłowych oraz wdrażania najnowszych rozwiązań technicznych w celu racjonalizacji zużycia wody.
§ 15
Gospodarka ściekowa
1. Gospodarkę ściekową należy rozwiązać w oparciu o program kanalizacji gminy. Zakłada on realizację zbiorczych systemów kanalizacyjnych grawitacyjnych i ciśnieniowo-pompowych z obszarów skoncentrowanej zabudowy wsi. Wzdłuż ciągów dróg, przy których występują tereny zurbanizowane zakłada się realizację kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z systemem przepompowni. Zrzut ścieków kolektorami ciśnieniowymi do oczyszczalni we Frampolu. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Rakowa.
2. Dla zespołów zabudowy kolonijnej, rozproszonej i przysiółków oraz indywidualnych obiektów zakłada się tworzenie indywidualnych systemów kanalizacyjnych – z wywozem ścieków taborem asenizacyjnym do punktów zlewnych oczyszczalni we Frampolu. Technologia oczyszczania ścieków powinna spełniać warunki zachowania wymaganego stopnia czystości wód powierzchniowych odbiornika
3. Dopuszcza się realizację przydomowych oczyszczalni ścieków w oparciu o najnowsze technologie biologicznego oczyszczalnia przy korzystnych warunkach hydrogeologicznych i odpowiedniej wielkości działki. Oczyszczalnie oparte na drenażu rozsączającym należy poprzedzić oceną możliwości infiltracji w podłożu.
4. Do czasu realizacji zbiorczych systemów kanalizacyjnych dopuszcza się rozwiązania indywidualne określone w pkt. 2.
5. Zapewnia się możliwość rozbudowy obiektów, konserwacji i modernizacji wdrażających nowoczesne rozwiązania techniczne.
6. Możliwość realizacji lokalnych oczyszczalni mechaniczno – biologicznych dla zabudowy kolonijnej z odprowadzaniem oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do ziemi musi być zgodna z obowiązującymi przepisami szczegółowymi (prawo wodne, przepisy sanitarne).
7. W zabudowie zagrodowej obowiązuje gromadzenie gnojówki i gnojowicy pochodzącej z hodowli zwierząt gospodarskich w szczelnych zbiornikach a obornika w budynkach inwentarskich lub na szczelnych płytach obornikowych o pojemności co najmniej półrocznej.
§ 16
Gospodarka odpadami stałymi.
1. Ustala się zasady usuwania odpadów stałych z terenu gminy poprzez:
1) zastosowanie kontenerowego systemu gromadzenia odpadów z selektywną zbiórką surowców wtórnych i odpadów niebezpiecznych oraz wywóz na gminne wysypisko odpadów w Radzięcinie;
2) składowanie odpadów nie ulegających biodegradacji odzyskowi na składowisku komunalnym w Radzięcinie, a po jego zamknięciu na składowisku powiatowym w Korczowie;
3) opracowanie i wdrażanie systemu zbierania odpadów po wstępnej segregacji w miejscach ich powstawania z odzyskiem surowców wtórnych oraz unieszkodliwiania odpadów pozostałych – porozumienia ze związkiem gmin lub w systemie powiatowym.
2. Plan dopuszcza lokalizację wiejskich kontenerowych punktów gromadzenia odpadów (za wyjątkiem odpadów przemysłowych i chemicznych) spełniających wymagania sanitarne i ochrony środowiska w miejscach akceptowanych przez mieszkańców.
3. Wprowadza się obowiązek likwidacji „dzikich wysypisk” i rekultywację terenu.
§ 17
Elektroenergetyka.
1. Podstawą zasilania obszaru gminy w energię jest napowietrzny system sieci średniego napięcia oraz trafostacji 15/04 kV .
2. Utrzymuje się przebieg linii energetycznych; wysokiego napięcia 110kV relacji Żółkiewka - Janów oraz średniego i niskiego napięcia wraz z dotychczasową lokalizację trafostacji.
3. Zakłada się rozbudowę i modernizację sieci zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez zarządcę sieci.
4. Przewiduje się lokalizację nowych sieci transformatorowych 15/04 kV zasilanych liniami napowietrznymi i kablowymi według potrzeb.
5. Nowo projektowane linie energetyczne wysokich napięć 110 kV oraz w miarę możliwości średnich napięć 15 kV należy wyznaczać w terenach mało eksponowanym z maksymalną ochroną walorów krajobrazowych.
6. Dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz właściwej eksploatacji linii napowietrznych stosownie do odrębnych przepisów ustala się strefy bezpieczeństwa dla obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi:
- od linii o napięciu 110 kV – 17,5 m od ich osi (35,0 m),
- od linii o napięciu 15 kV – 7,5 m od ich osi (15.0 m),
- od linii niskiego napięcia – 5,0 m od ich osi(10.0 m).
7. Na terenach przewidzianych do zalesienia, zgodnie z PN-E-5100-1 należy pozostawić pod liniami elektroenergetycznymi pas bez zalesienia o szerokości:
- linii WN - min20.0 m ,
- od linii SN i NN - min. 9,30 m.
8. Dopuszcza się w pozostawionym pasie prowadzenie gospodarki leśnej pod warunkiem utrzymania pod linią drzew nie przekraczających 2,0 m wysokości oraz pozostawienie wokół każdego słupa powierzchni nie zalesionej w odległości co najmniej 4,0 m od słupa.
§ 18
Zaopatrzenie w ciepło
1. Bazuje na lokalnych i indywidualnych źródłach ciepła w budynkach mieszkalnych oraz usługowych przy zachowaniu dotychczasowych źródeł ciepła pod warunkiem ich modernizacji i dostosowania do obowiązujących norm.
2. Ustala się konieczność modernizacji kotłowni opalanych węglem kamiennym zwłaszcza w szkołach, zabudowie wielorodzinnej i zakładach produkcyjnych
3. Zaleca się stosowanie paliw niskoemisyjnych (gaz ziemny, gaz propan – butan, energia elektryczna, oleje grzewcze itp.).
§ 20
Zaopatrzenie w gaz
1. Zachowuje się trasę przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Biłgoraj- Frampol ze stacją redukcyjną na obszarze miejscowości Frampol.
2. Zachowuje się system przebiegu i zasilania sieci średnich ciśnień z możliwością ich rozbudowy według potrzeb.
§ 21
Telekomunikacja
1. Zachowuje się istniejącą abonencką sieć kablową wraz z możliwością jej rozbudowy zgodnie z potrzebami mieszkańców i warunkami wydanymi przez operatora.
2. Docelowo przewiduje się przebudowę istniejących linii telefonicznych napowietrznych na kablowe.
Rozdział 7
Ustalenia dotyczące komunikacji drogowej
§ 22
Drogi
1. Na obszarze gminy na mocy przepisów szczególnych ustala się sieć dróg publicznych zgodnie z rysunkami planu:
1) Krajowa KD-KK w klasie „G” docelowo „GP” nr 74 relacji: Janów Lubelski – Frampol –Szczebrzeszyn - Zamość –Hrubieszów –Zosin- Granica Państwa;
2) Wojewódzka – KD-KW w klasie „GP” droga główna ruchu przyśpieszonego nr 835 w ciągu drogowym Lublin – Biłgoraj – Przeworsk;
3) Powiatowe KD-KP:
- 2910 L (48 149) Frampol (ulica bez nazwy)- Radzięcin –Latyczyn,
- 2911 L ( 48148) Stefin-Kąty-Korytków,
- 2914 L ( 48153) Rzeczyce – Wola Kątecka,
- 2915 L (48154) Wola Kątecka – Czarnystok;
4) Gminne KD-KG:
Lp. Nr drogi Przebieg drogi
1 109208 L dr. woj. 835 – Korytków Mały- dr.pow.2925L
2 109209 L dr.woj.835-Cacanin – gr. gm Dzwola
3 109210 L koniec ul.Cmentarna Frampol-dr.gm1009205L-Cegielnia
4 109211L dr. pow. 2914L – Sokołówka-ul. Polna we Frampolu
5 109212 L dr. woj.835 –wysypisko śmieci- dr pow. 2911L
6 109216 L dr. pow. 2914L-Rzeczyce -do końca zabudowy
7 109217 L dr. pow.2912L –Wapniarka --do końca zabudowy
8 109218 L dr pow.2911L- Karolówka do końca zabudowy
9 109219 L dr. pow. 2911L – Karolówka do końca zabudowy
10. 109220 L dr. pow.2911L- Kol. Kąty- do końca zabudowy
2. Ustala się parametry techniczne dróg oraz nieprzekraczalne linie zabudowy: dla projektowanych przebiegów obwodnic w klasie GP w ciągu drogi KDKK krajowej nr 74 (obejście północne) oraz KDKW drogi wojewódzkiej nr 835 (obejście wschodnie):rezerwuje się w liniach rozgraniczających pasy szerokości 40.0 m – 50.0 m.
a) ustala się minimalne odległości budynków mieszkalnych oraz przeznaczonych na pobyt ludzi licząc od krawędzi jezdni:
- 50.0 m dla budynków jednokondygnacyjnych,
- 70.0 m dla budynków wielokondygnacyjnych,
- 200.0 m dla budynków szpitali, sanatorium i innych wymagających szczególnej ochrony. Uszczegółowienie parametrów drogi nastąpi na etapie projektu technicznego a do czasu zmiany właściciela, teren rezerwy użytkowany będzie jak dotychczas (użytki rolne);
2) dla drogi krajowej KDKK Nr 74 – klasy technicznej GP (droga główna ruchu przyśpieszonego) ustala się:
a) dla odcinka zwartej zabudowy wsi Stara Wieś:
- drogę o przekroju jednojezdniowym,
- szerokość w liniach rozgraniczających 30,0m,
- przekrój szlakowy – chodniki jedno lub dwustronne (ciągi pieszo – rowerowe) usytuowane poza rowem odwadniającym,
- minimalną linię zabudowy (liczoną od krawędzi jezdni) dla enklaw zgodną z dotychczasowo obowiązującą, tj. dla:
- budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej – 25,0 m,
- obiektów budowlanych nie przeznaczonych na pobyt stały ludzi 25,0 m.,
b) dla pozostałego odcinka drogi:
- droga o przekroju jednojezdniowym – szerokość w liniach rozgraniczających -40,0m.-50.0m
- minimalna linia zabudowy dla obiektów budowlanych przeznaczonych na stały pobyt ludzi liczone od krawędzi jezdni:
- budynki mieszkalne i obiekty użyteczności publicznej jednokondygnacyjne – 50,0 m,
- budynki mieszkalne i obiekty użyteczności publicznej wielokondygnacyjne – 70,0 m,
- obiekty wymagające szczególnej ochrony – 200,0 m,
- obiekty budowlane nie przeznaczone na stały pobyt ludzi – 25,0 m;
3) dla drogi wojewódzkiej KDKWGP nr 835 ustala się:
a) szerokość w liniach rozgraniczających min:
- w terenach zabudowy – 30,0 m ,
- poza terenami zabudowanymi – 25,0 m,
- szerokość jezdni – 7,0 m – pobocza utwardzone,
b) w terenach zabudowanych (jedno- lub dwustronne, chodniki oddzielone od jezdni pasem zieleni lub usytuowane poza rowem odwadniającym;
c) linie zabudowy liczone od krawędzi jezdni:
- dla budynków mieszkalnych:
- jednokondygnacyjnych – 30,0 m,
- wielokondygnacyjnych – 40,0 m,
- dla pozostałych obiektów budowlanych:
- terenie zabudowy – 8,0 m,
- poza terenem zabudowy – 20,0 m,
d) przy zwartej zabudowie i znacznej ilości wjazdów, w tym do pól, należy przewidzieć jezdnię obsługującą szer. min. 3,5 m jako drogę serwisową dla terenów budowlanych i jako dojazdy do pól;
4) dla dróg powiatowych KDKP klasy technicznej „Z” ustala się:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – 20,0,-
b) szerokość jezdni – 5,5 – 7,0 m,
c) w terenach zabudowanych - jedno- lub dwustronne chodniki oddzielone od jezdni pasem zieleni lub usytuowane poza rowem odwadniającym;
d) linii zabudowy liczonej od krawędzi jezdni:
- dla budynków mieszkalnych:
- jedno i dwukondygnacyjnych – 30,0 m,
- wielokondygnacyjnych – 40,0 m,
- dla pozostałych obiektów budowlanych:
- w terenie zabudowanym – 8,0 m,
- poza terenem zabudowy – 20,0 m;
5) dla drogi gminnej KDKG - klasy technicznej „L”
a) szerokość w liniach rozgraniczających – 15,0 m w przekroju szlakowym i 12,0 m w przekroju ulicznym,
b) szerokość jezdni – 5,5 – 6,0 m,
c) linii zabudowy liczonej od krawędzi jezdni:
- dla budynków mieszkalnych – 15,0 m,
- pozostałych obiektów budowlanych:
- w terenie zabudowanym – 6,0 m,
- poza terenem zabudowy – 15,0 m;
6) dla drogi gminnej KDKG klasy technicznej „D”
a) szerokość w liniach rozgraniczających:
- przekrój szlakowy – 15,0 m ,
- przekrój uliczny – 10,0 m, pas jezdni o szerokości 5,0 – 6,0 m,
b) w zabudowie zwartej chodniki jedno – lub dwustronne,
c) linia zabudowy mierzona od krawędzi jezdni:
- dla obiektów mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego – 15,0 m,
- dla pozostałych obiektów budowlanych:
- na terenie zabudowanym – 6,0 m,
- poza terenem zabudowanym – 15,0 m.
3. Dla dróg publicznych dopuszcza się:
1) lokalizację obiektów budowlanych w tym budynków mieszkalnych i przeznaczonych na stały pobyt ludzi w odległościach mniejszych niż wymienione w pkt 2 ust. 1 – 5, jednak nie mniejszej niż w przepisach ustawy o drogach publicznych, w nawiązaniu do istniejących w dobrym stanie technicznym budynków, w uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi;
2) możliwość odstąpienia od ustawowych parametrów określonych dla danej klasy drogi w uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi – w uzasadnionych przypadkach, jak: warunki przyrodnicze, ochrony konserwatorskiej dóbr kultury, warunków istniejącego trwałego zainwestowania, bezpieczeństwa ruchu itp.
4. Sytuowanie ogrodzeń winno być w liniach rozgraniczających dróg i ulic przy zachowaniu warunków widoczności i bezpieczeństwa ruchu.
5. Do czasu realizacji nowych odcinków dróg, modernizacji istniejących, polegającej na poszerzeniu jezdni, modernizacji rowów odwadniających, realizacji ciągów komunikacji pieszej i rowerowej i innych elementów dróg – plan utrzymuje dotychczasowe szerokości pasów drogowych, będących w trwałym zarządzie Zarządcy drogi. Nowe szerokości pasów drogowych, wynikające z przepisów specjalnych (rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. z późniejszymi zmianami), zostaną ustalone w projektach technicznych dróg zgodnie z potrzebami. Do czasu zmiany właściciela, tereny rezerwowane pod pasy drogowe, będą wykorzystywane zgodnie z dotychczasowym użytkowaniem – jako użytki rolne.
6. Drogi publiczne ogólnodostępne – zgodnie z przepisami szczególnymi oraz potrzebami rozwojowymi gminy przewiduje się zachowanie istniejących i realizację:
1) ciągów pieszo – jezdnych dróg dojazdowych itp. – KDW:
a) szerokości w liniach rozgraniczających 5,0 – 8,0 m,
b) szerokość jezdni – 3,0 – 3,5 m z utwardzonymi poboczami;, linie zabudowy licząc od osi istniejącej drogi – min. 10,0 m dla budynków mieszkalnych i 6,0m. dla pozostałych obiektów budowlanych;
2) ciągów pieszych KX o szerokości 1,5 – 2,5 m o utwardzonej nawierzchni;
3) ścieżek rowerowych KDW o szerokości1,5 –2,0m o utwardzonej nawierzchni, w tym przebiegających wzdłuż dróg;
4) ścieżek turystycznych pieszych KX – szlaki turystyczne;
5) dojazdów do pól i łąk o liniach rozgraniczających wg ewidencji gruntów.
7. Realizacja dróg publicznych i mieszkalnych winna uwzględniać:
1) zasadę drożności ciągów ekologicznych poprzez realizację w odpowiednich miejscach przepustowości 1,5 – 2,0 m o utwardzonej nawierzchni umożliwiających swobodny przepływ wody, oraz przemieszczanie się małych zwierząt;
2) zagwarantować ochronę wód i gleby poprzez wykonanie szczelnych rowów odprowadzających wody opadowe z koron dróg oraz urządzeń do odprowadzania wód deszczowych z placów i parkingów, a także urządzeń chroniących wody (separatory, oczyszczalniki) i gleby (pasy zieleni izolacyjnej).
§ 23
Tereny urządzeń komunikacji drogowej
1. Zachowuje się dotychczasowe obiekty obsługi ruchu drogowego.
2. Przewiduje się realizację nowych obiektów obsługi ruchu drogowego jak: stacje paliw płynnych, parkingi itp. zgodnie z rysunkiem planu, dla których ustala się:
1) zagospodarowanie stacji paliw musi być zgodne z przepisami szczególnymi zawartymi w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000. (Dz. U. nr 98 poz. 1067);
2) parkingi dla samochodów osobowych powyżej 10 stanowisk oraz samochodów ciężarowych, muszą być zagospodarowane łącznie z zielenią izolacyjną zimozieloną;
3) dopuszcza się przy parkingach realizację usług handlowych, gastronomicznych, ewentualnie noclegowych: obsługi motoryzacji.
3. Wjazdy publiczne do stacji paliw, parkingów i innych urządzeń obsługi ruchu drogowego i turystyki muszą być uzgodnione z zarządcą drogi.
Dział 3
Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych jednostek osadniczych.
§ 24
1. Zachowuje się podział administracyjny gminy na poszczególne sołectwa. Zmiana granic sołectw wymaga przeprowadzenia odpowiedniej procedury prawnej zgodnej z obowiązującymi przepisami szczególnymi. Teren objęty planem obejmuje 7 sołectw:
- Karolówka
- Kąty
- Kol. Kąty
- Korytków Mały,
- Rzeczyce
- Sokołówka
- Stara Wieś
2. We wszystkich jednostkach osadniczych na obszarze objętym planem gminy obowiązują zasady zawarte w ustaleniach ogólnych Uchwały, w szczególności dotyczące:
1) ochrony środowiska - §§ 6,7,8,
2) ochrony dóbr kultury - § 9,
3) gospodarowania na terenach otwartych - § 10,
4) zabudowy i zagospodarowania terenów mieszkaniowych - § 11,
5) zabudowy i zagospodarowania terenów usług, przemysłu, składów, obsługi rolnictwa - §§ 12, 13,
6) realizacji mediów infrastruktury technicznej - §§ 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
7) komunikacji - §§ 22 i 23. Przypadki dokładniejszego lub odmiennego zagospodarowania niż podano w ustaleniach ogólnych sprecyzowane są dla poszczególnych miejscowości w ustaleniach szczegółowych. Obowiązują symbole i numeracja określone w § 5 Rozdział I oznaczone na rysunkach planu w skalach:
1) 1:2000 – obszar w granicach zainwestowania oraz części terenów otwartych bezpośrednio przylegających do wyżej wymienionych wsi;
2) 1:5000 – obszary pozostałych terenów otwartych, lasów przeznaczonych do zalesień oraz terenów o zakazie zabudowy.
- A- KAROLÓWKA
1. Wieś położona w strefie osadniczej Równiny Biłgorajskiej w obszarze osadniczo – rolniczym C-I o funkcjach rolnictwo i jego obsługa.. Objęta otuliną Parku Krajobrazowego Lasów Janowskich w obszarze projektowanego Biłgorajskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, z ostoją Natura –2000 /PLB-060008 Puszcza Solska/ w terenach oddziaływania drogi wojewódzkiej KD-KW nr 835 /GP/.
2. Tereny zainwestowane( mapa w skali 1:2000):
- 1 RM –28 RM tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, w tym zabudowa rozproszona wraz ze sporadyczną zabudową o charakterze zabudowy jednorodzinnej. Zachowuje się istniejące zainwestowanie w granicach obecnych podziałów z możliwością wymiany i budowy nowych obiektów. Budynki mieszkalne oraz gospodarcze w złym stanie technicznym należy sukcesywnie zamieniać na budynki nowe lub likwidować w zależności od potrzeb. Możliwość zabudowy enklaw oraz łączenia działek w celu uzyskania normatywnych szerokości. Nowa zabudowa w miarę możliwości na działkach o szerokościach normatywnych (łączenie działek) z zachowaniem obowiązujących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W granicach zabudowy możliwość prowadzenia działalności gospodarczej to jest nieuciążliwych usług komercyjnych i niektórych publicznych /oświata, wychowanie opieka, zdrowie, kultura/ oraz rzemiosła jako obiekty wbudowane lub w odpowiednio przystosowanych budynkach.
- 29 UO,UH,UI- teren usług publicznych i komercyjnych-szkoła podstawowa, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, sklep spożywczo- przemysłowy. Zachowanie istniejącego zainwestowania. Możliwość zmiany funkcji na inne usługi nieuciążliwe .
- 30 P- tereny przemysłowe. Przerób przemysłowy drewna- /tartak./ Zachowanie istniejącego zainwestowania. Możliwość rozbudowy przy zachowaniu wymogów wynikających z przepisów szczególnych.
- 31 UR,S- tereny rzemiosła i składów. Wytwórnia materiałów budowlanych „KAM-BUD” Zachowanie istniejącego zainwestowania. Możliwość rozbudowy przy zachowaniu wymogów wynikających z przepisów szczególnych.
- 32UT,UG,KS - tereny komunikacji i gastronomii. Stacja paliw gazowych, handel, gastronomia.
3. Infrastruktura techniczna:
1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągu zbiorczego z ujęcia wody zlokalizowanego w Korytkowie Małym;
2) odprowadzanie ścieków:
a) obecnie indywidualne lokalne / szczelne zbiorniki bezodpływowe, doły chłonne/,
b) docelowo zbiorcza sieć kanalizacyjna z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni we Frampolu;
3) elektroenergetyka - zasilanie w energię z istniejącego napowietrznego systemu sieci średniego napięcia wraz z trafostacjami 15/04 kV ; Zachowuje się istniejący przebieg linii SN 30kV oraz 15 kV wraz ze strefami ochronnymi;
4) Zaopatrzenie w gaz:
a) zachowanie istniejącego przebiegu trasy gazociągu wysokoprężnego Ø 200 wraz ze strefą ochronną,
b) docelowo zaopatrzenie wsi z projektowanego gazociągu sieci średnioprężnej;
5) Zaopatrzenie w ciepło – lokalne;
6) Telekomunikacja z istniejącej sieci abonenckiej.
4. Komunikacja: drogi układu zewnętrznego
a) KD-KW droga wojewódzka nr 835 klasy GP,
b) KD KP- droga powiatowa nr 2911 L (48148) Stefin-Kąty-Korytków;
3. Tereny otwarte /mapy w skali 1:2000 i 1:5000/:
1) R - rolnicza przestrzeń produkcyjna /uprawy polowe oraz użytki zielone/;
2) ZN - zieleń nieurządzona /skarpa /;
3) WS - wody powierzchniowe rzeka Biała Łada, kanały melioracyjne, małe zbiorniki wodne ;
4) ZL – tereny lasów prywatnych. Dolesienia zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasów prywatnych na łącznej powierzchni 126.50 ha.
- B -_KĄTY
1. Wieś położona w strefie osadniczej Równiny Biłgorajskiej w obszarze osadniczo – rolniczym C-I o funkcjach rolnictwo i jego obsługa. Objęta otuliną Parku Krajobrazowego Lasów Janowskich, w obszarach projektowanych: Biłgorajskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu /część zachodnia/ i Środkoworoztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu /część wschodnia/.
2. Tereny zainwestowane (mapa w skali 1:2000):
- 1RM -14RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych ze sporadyczną zabudową o charakterze zabudowy jednorodzinnej. Zachowuje się istniejące zainwestowanie w granicach obecnych podziałów. Możliwość wymiany i budowy nowych obiektów. Budynki mieszkalne oraz gospodarcze w złym stanie technicznym należy sukcesywnie zamieniać na budynki nowe lub likwidować w zależności od potrzeb. Możliwość łączenia działek w celu uzyskania normatywnych szerokości i zabudowy enklaw oraz zbliżenia do drogi powiatowej nr 2914L. Możliwość zabudowy działek przy drodze gminnej nr 109220L po wykonaniu drogi wewnętrznej do istniejącej zabudowy. Nowa zabudowa w miarę możliwości na działkach o szerokościach normatywnych (łączenie działek) z zachowaniem obowiązujących warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W granicach zabudowy możliwość prowadzenia działalności gospodarczej to jest nieuciążliwych usług komercyjnych i niektórych publicznych/ oświata, wychowanie opieka, zdrowie, kultura/ oraz rzemiosła jako obiekty wbudowane lub w odpowiednio przystosowanych budynkach;
- 15 UO - teren usług publicznych- oświata -szkoła podstawowa, przedszkole. Zachowuje się stan istniejący z możliwością remontów, rozbudowy itp. Dopuszczalna zmiana funkcji na inne usługi nieuciążliwe;
- 16 UH - teren usług komercyjnych -sklep spożywczo- przemysłowy. Możliwość zmiany funkcji na inne usługi nieuciążliwe;
- 17 UI - teren usług publicznych - remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Zachowanie stanu istniejącego. Możliwość wzbogacenia funkcji o inne usługi nieuciążliwe;
- 18 UH- teren usług komercyjnych- sklep spożywczo- przemysłowy. Możliwość zmiany funkcji na inne usługi nieuciążliwe;
- 19 UR - teren usług komercyjnych – zakład rzemieślniczy /usługi stolarskie/. Zachowanie stanu istniejącego. Możliwość rozbudowy, przebudowy, wymiany obiektów itp. oraz ewentualnej zamiany na inną nieuciążliwą funkcję;
- 20 UR - teren usług komercyjnych – zakład rzemieślniczy /usługi stolarskie/. Zachowanie stanu istniejącego. Możliwość rozbudowy, przebudowy ,wymiany obiektów itp. oraz ewentualnej zamiany na inną nieuciążliwą funkcję.
- 21 ZP - teren zieleni parkowej-pozostałości parku dworskiego z ruinami zespołu dworskiego.
3. Infrastruktura techniczna:
1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągu zbiorczego z ujęcia wody zlokalizowanego we Frampolu;
2) odprowadzanie ścieków:
a) obecnie indywidualne lokalne / szczelne zbiorniki bezodpływowe, doły chłonne/,
b) docelowo zbiorcza sieć kanalizacyjna z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni we Frampolu;
3) elektroenergetyka - zasilanie w energię z istniejącego napowietrznego systemu sieci średniego napięcia wraz z trafostacjami 15/04 kV ; Zachowuje się istniejący przebieg linii -SN 15 kV wraz ze strefą ochronną;
4) Zaopatrzenie w gaz – docelowo z projektowanego gazociągu sieci średnioprężnej;
5) Zaopatrzenie w ciepło – lokalne;
6) Telekomunikacja z istniejącej sieci abonenckiej.
4. Komunikacja:
1) drogi układu zewnętrznego
a) KDKP – drogi powiatowe:
- nr 2911 L (48148) Stefin – Kąty - Korytków
- nr 2914 L (48153) Rzeczyce – Wola Kątecka,
- nr 2915 L (48154) Wola Kątecka - Czarnystok
b) KDKG – droga gminna nr 109220 L;
2) drogi układu wewnętrznego – KDW – drogi dojazdowe do siedlisk i pól itp.
5. Tereny otwarte /mapy w skali 1:2000 i 1:5000/:
1) R - rolnicza przestrzeń produkcyjna /uprawy polowe oraz użytki zielone/;
2) ZN - zieleń nieurządzona /skarpa /;
3) WS - wody powierzchniowe rzeka Biała Łada, kanały melioracyjne, małe zbiorniki wodne;
4) ZL – teren lasów prywatnych. Dolesienia zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasów prywatnych na łącznej powierzchni 40,04 ha;
5) 22 PG - teren eksploatacji surowców mineralnych dla celów budowlanych - kopalnia piasku / własność prywatna/. Po wyeksploatowaniu złoża rekultywacja terenu poprzez zalesienie.
- C-KOLONIA KĄTY
1. Tereny otwarte /skala 1:5000: /
- ZL – teren lasów -własność Państwa w Zarządzie Nadleśnictwa Biłgoraj;
- ZLp – teren lasów prywatnych. Dolesienia zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasów prywatnych na łącznej powierzchni13,13 ha;
- 1 PG - teren eksploatacji surowców mineralnych dla celów budowlanych, kopalnia piasku /własność prywatna/. Po wyeksploatowaniu złóż rekultywacja terenu poprzez zalesienie.
- 2 PG - - teren eksploatacji surowców mineralnych dla celów budowlanych, kopalnia piasku /własność prywatna/. Po wyeksploatowaniu złóż rekultywacja terenu poprzez zalesienie
- D- KORYTKÓW MAŁY
1. Wieś położona w strefie osadniczej Równiny Biłgorajskiej w obszarze osadniczo rolniczym C-I o funkcjach rolnictwo i jego obsługa.. Objęta otuliną Parku Krajobrazowego Lasów Janowskich z ostoją Natura – 2000/PLB-060005 – /Lasy Janowskie/ w obszarze projektowanego Biłgorajskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w terenach oddziaływania drogi wojewódzkiej KDKW nr 835 GP.
2. Tereny zainwestowane(mapa w skali 1:2000):
- 1RM—5RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych. ze sporadyczną zabudową o charakterze jednorodzinnym. Zachowuje się istniejące zainwestowanie w granicach obecnych podziałów z możliwością wymiany i budowy nowych obiektów. Budynki mieszkalne oraz gospodarcze w złym stanie technicznym należy sukcesywnie zamieniać na budynki nowe lub likwidować w zależności od potrzeb. Możliwość łączenia działek w celu uzyskania normatywnych szerokości i zabudowy enklaw. Nowa zabudowa w miarę możliwości na działkach o szerokościach normatywnych (łączenie działek) z zachowaniem obowiązujących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W granicach zabudowy możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w postaci nieuciążliwych usług komercyjnych i niektórych publicznych /oświata, wychowanie, opieka, zdrowie, kultura/ oraz rzemiosła jako obiekty wbudowane lub w odpowiednio przystosowanych budynkach;
- 6 UO teren usług publicznych – oświata-szkoła podstawowa wraz z terenami sportowymi /boisko/. Zachowuje się stan istniejący. Możliwość remontów, rozbudowy itp. Możliwość zmiany funkcji na inne usługi nieuciążliwe;
- 7 U - teren usług publicznych remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Zachowanie stanu istniejącego. Możliwość wzbogacenia funkcji o inne usługi nieuciążliwe.
- 8UH - 9UH teren usług komercyjnych- sklep spożywczo- przemysłowy. Możliwość zmiany funkcji na inne usługi nieuciążliwe.
- 10 UR- teren usług komercyjnych – zakład rzemieślniczy usługi motoryzacyjne /zakład mechaniki pojazdowej/. Zachowanie stanu istniejącego. Możliwość rozbudowy w ramach obowiązujących przepisów, przebudowy, wymiany obiektów itp. oraz ewentualnej zamiany na inną nieuciążliwą funkcję.
3. Infrastruktura techniczna:
1) zaopatrzenie w wodę:
a) 11W - ujęcie wody. Zachowanie stanu istniejącego wraz z możliwością modernizacji według potrzeb,
b) sieć wodociągowa zbiorcza;
2) odprowadzanie ścieków:
a) obecnie indywidualne lokalne /szczelne zbiorniki bezodpływowe, doły chłonne/,
b) docelowo zbiorcza sieć kanalizacyjna z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni we Frampolu;
3) elektroenergetyka - zasilanie w energię z istniejącego napowietrznego systemu sieci średniego napięcia wraz trafostacjami 15/04 kV . Zachowuje się istniejący przebieg linii SN 15 kV wraz ze strefą ochronną;
4) Zaopatrzenie w gaz – docelowo z projektowanego gazociągu sieci średnioprężnej;
5) Zaopatrzenie w ciepło – lokalne;
6) Telekomunikacja z istniejącej sieci abonenckiej.
4. Komunikacja:
1) drogi układu zewnętrznego: KDKG - droga gminna nr 109208 L /od drogi wojewódzkiej nr 835 do końca wsi i dalej do drogi powiatowej nr 2925 L gmina Korytków Duży/;
2) drogi układu wewnętrznego: KDW – drogi dojazdowe do siedlisk i pól itp.
5. Tereny wolne / mapy w skali 1:2000 i 1:5000/
1) R - rolnicza przestrzeń produkcyjna /uprawy polowe oraz użytki zielone/;
2) ZL - teren lasów prywatnych. Dolesienia zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasów prywatnych na łącznej powierzchni 80,37ha;
3) WS –wody - rowy melioracyjne, małe zbiorniki wodne w tym staw rybny oraz zbiorniki przeciwpożarowe.
- E - RZECZYCE
1. Wieś położona w strefie osadniczej Równiny Biłgorajskiej w obszarze osadniczo - rolniczym C-I o funkcjach rolnictwo i jego obsługa. Objęta otuliną Parku Krajobrazowego Lasów Janowskich. W obszarach projektowanych: Biłgorajskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, /część południowa/ i Środkoworoztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu /część północna / oraz w terenach oddziaływania drogi wojewódzkiej KD-KW nr 835 GP.
2) Tereny zainwestowane (mapa w skali 1:2000):
- 1 RM – 7 RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych ze sporadyczną zabudową o charakterze zabudowy jednorodzinnej. Zachowuje się istniejące zainwestowanie w granicach obecnych podziałów z możliwością wymiany i  budowy nowych obiektów. Budynki mieszkalne oraz gospodarcze w złym stanie technicznym należy sukcesywnie zamieniać na budynki nowe lub likwidować w zależności od potrzeb. Możliwość zabudowy enklaw i łączenia działek w celu uzyskania normatywnych szerokości. Nowa zabudowa w miarę możliwości na działkach o szerokościach normatywnych (łączenie działek) z zachowaniem obowiązujących warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W granicach zabudowy możliwość prowadzenia działalności gospodarczej jako nieuciążliwych usług komercyjnych i niektórych publicznych /oświata, wychowanie, opieka, zdrowie, kultura/ oraz rzemiosła jako obiekty wbudowane lub w odpowiednio przystosowanych budynkach;
- 8 U, UH, UK - teren usług publicznych i komercyjnych – remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, sklep spożywczo- przemysłowy, świetlica. Zachowanie stanu zainwestowania. Możliwość wzbogacania funkcji oraz zmiany części usług /handel / na inne usługi nieuciążliwe;
- 9 UR - teren usług komercyjnych -zakład rzemieślniczy (stolarnia). Zachowanie stanu istniejącego. Możliwość wzbogacenia funkcji na inne usługi nieuciążliwe;
- 10 KS - teren obsługi komunikacji – zakład rzemieślniczy (mechanika pojazdowa);
- 11UH - teren usług komercyjnych sklep spożywczo- przemysłowy. Możliwość zmiany funkcji na inne usługi nieuciążliwe
- 12 UH - teren usług komercyjnych sklep spożywczo- przemysłowy. Możliwość zmiany funkcji na inne usługi nieuciążliwe.
3. Infrastruktura techniczna:
1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej zbiorczej; z ujęcia wody zlokalizowanego we Frampolu;
2) odprowadzanie ścieków:
a) obecnie indywidualne lokalne /szczelne zbiorniki bezodpływowe, doły chłonne/,
b) docelowo zbiorcza sieć kanalizacyjna z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni we Frampolu;
3) elektroenergetyka - zasilanie w energię z istniejącego napowietrznego systemu sieci średniego napięcia wraz trafostacjami 15/04 kV. Zachowuje się istniejący przebieg linii SN 15 kV wraz ze strefą ochronną;
4) Zaopatrzenie w gaz – docelowo z projektowanego gazociągu sieci średnioprężnej;
5) Zaopatrzenie w ciepło – lokalne;
6) Telekomunikacja z istniejącej sieci abonenckiej.
4. Komunikacja:
1) KD KG drogi układu zewnętrznego:
a) droga powiatowa nr 2914 L Rzeczyce – Wola Kątecka’
b) droga gminna nr 109216 L /od drogi powiatowej nr 2914 do końca wsi;
2) KDW drogi układu wewnętrznego- drogi dojazdowe do siedlisk i pól itp.
5. Tereny wolne /mapy w skali 1:2000 i 1:5000/:
1) R - rolnicza przestrzeń produkcyjna /uprawy polowe oraz użytki zielone/;
2) ZN - zieleń nieurządzona /skarpa /;
3) WS - wody powierzchniowe rzeka Biała Łada;
4) 12 WS - mały zbiornik wodny;
5) ZL- teren lasów prywatnych. Dolesienia zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasów prywatnych na łącznej powierzchni 98,05ha.
- F - SOKOŁÓWKA
1. Wieś położona częściowo w strefie miejskiej w terenach A-II rozwojowych /mieszkalnictwo, usługi, przemysł/ oraz częściowo w strefie osadniczej Równiny Biłgorajskiej w obszarze osadniczo - rolniczym C-I o funkcjach rolnictwo i jego obsługa. Objęta otuliną Parku Krajobrazowego Lasów Janowskich w obszarach projektowanych: Biłgorajskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu /część południowa/ i Środkoworoztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu /część północna /oraz w terenach oddziaływania drogi wojewódzkiej KDKW nr 835 GP.
2. Tereny zainwestowane (mapa w skali 1:2000):
- 1RM – 10RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych ze sporadyczną zabudową o charakterze zabudowy jednorodzinnej. Zachowuje się istniejące zainwestowanie w granicach obecnych podziałów z możliwością wymiany i budowy nowych obiektów. Budynki mieszkalne oraz gospodarcze w złym stanie technicznym należy sukcesywnie zamieniać na budynki nowe lub likwidować w zależności od potrzeb. Możliwość zabudowy enklaw i łączenia działek w celu uzyskania normatywnych szerokości. Nowa zabudowa w miarę możliwości na działkach o szerokościach normatywnych (łączenie działek) z zachowaniem obowiązujących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W granicach zabudowy możliwość prowadzenia działalności gospodarczej to jest nieuciążliwych usług komercyjnych i niektórych publicznych /oświata, wychowanie, opieka, zdrowie, kultura/ oraz rzemiosła jako obiekty wbudowane lub w odpowiednio przystosowanych budynkach;
- 11 KS - teren usług rzemieślniczych zakład usług motoryzacyjnych /diagnostyka, naprawa pojazdów/. Zachowanie stanu istniejącego. Możliwość wzbogacenia funkcji na inne usługi nieuciążliwe;
- 12 UH - teren usług handlu-dystrybucja butli z gazem. Zachowanie stanu istniejącego. Możliwość wzbogacenia funkcji na inne usługi nieuciążliwe;
- 13 U - teren usług publicznych - remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, świetlica. Zachowanie stanu istniejącego. Możliwość wzbogacenia funkcji na inne usługi nieuciążliwe;
- 14 US - teren usług sportowych- boisko. Zachowanie stanu istniejącego;
- 15 KS,UG - teren usług komunikacyjnych i gastronomii - stacja paliw płynnych i gazowych-gastronomia / bar, restauracja/. Zachowanie stanu istniejącego. Możliwość wzbogacenia funkcji na inne usługi nieuciążliwe;
- 16 P - teren przemysłu – tartak, produkcja elementów dla budownictwa. Zachowanie stanu istniejącego. Możliwość rozbudowy przy zachowaniu wymogów wynikających z przepisów szczególnych;
- 17 P- teren przemysłu – tartak, produkcja palet. Zachowanie stanu istniejącego. Możliwość rozbudowy przy zachowaniu wymogów wynikających z przepisów szczególnych.
3. Infrastruktura techniczna:
1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej zbiorczej; z ujęcia wody zlokalizowanego we Frampolu,
2) odprowadzanie ścieków
a) obecnie indywidualne lokalne /szczelne zbiorniki bezodpływowe, doły chłonne/,
b) docelowo zbiorcza sieć kanalizacyjna z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni we Frampolu;
c) elektroenergetyka - zasilanie w energię z istniejącego napowietrznego systemu sieci średniego napięcia wraz z trafostacjami 15/04 kV ; Zachowuje się istniejący przebieg linii -SN 15 kV wraz ze strefą ochronną;
3) Zaopatrzenie w gaz – docelowo z istniejącego gazociągu sieci średnioprężnej;
4) Zaopatrzenie w ciepło – lokalne;
5) Telekomunikacja z istniejącej sieci abonenckiej.
4. Komunikacja:
1) drogi układu zewnętrznego:
a) KDKP droga powiatowa nr 2914L,
b) droga gminna KDKG nr 109211L;
2) drogi układu wewnętrznego KDW - drogi dojazdowe do siedlisk i pól itp.
5. Tereny wolne /mapy w-skalach 1:2000 i 1:5000/:
1) R - rolnicza przestrzeń produkcyjna /uprawy polowe oraz użytki zielone/;
2) ZN- zieleń nieurządzona /skarpa /;
3) WS - wody powierzchniowe rzeka Biała Łada, mały zbiornik wodny;
4) ZL - tereny lasów - dolesianie na łącznej pow. 26,25ha;
5) 18 PG - teren eksploatacji surowców mineralnych dla celów budowlanych - kopalnia piasku. /własność prywatna/. Po wyeksploatowaniu złoża rekultywacja terenu poprzez zalesienie.
- G – STARA WIEŚ
1. Wieś położona w strefie osadniczo - rolniczej Roztocza Zachodniego w terenie B-III-aktywizacji gospodarczej z funkcją rolnictwo i jego obsługa, mieszkalnictwo obsługa ludności /usługi publiczne i komercyjne/, turystyka i wypoczynek wraz z ich obsługą, przemysł rolno-spożywczy o czystych technologiach; w obszarze projektowanego Środkoworoztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazowego w terenach oddziaływania drogi krajowej KD-KK nr 74 G. Projektowany Obszar Chronionego Krajobrazowego uwzględnia realizację przebudowy drogi krajowej nr 74 do parametrów klasy GP w tym wykonania obwodnicy miasta Frampola.
2. Tereny zainwestowane(mapa w skali 1:2000):
- 1RM – 4 RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych ze sporadyczną zabudową o charakterze zabudowy jednorodzinnej. Zachowuje się istniejące zainwestowanie w granicach obecnych podziałów z możliwością wymiany i budowy nowych obiektów. Budynki mieszkalne oraz gospodarcze w złym stanie technicznym należy sukcesywnie zamieniać na budynki nowe lub likwidować w zależności od potrzeb. Możliwość zabudowy enklaw i łączenia działek w celu uzyskania normatywnych szerokości. Nowa zabudowa w miarę możliwości na działkach o szerokościach normatywnych (łączenie działek) z zachowaniem obowiązujących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W granicach zabudowy możliwość prowadzenia działalności gospodarczej to jest nieuciążliwych usług komercyjnych i niektórych publicznych/ oświata, wychowanie, opieka, zdrowie, kultura/ oraz rzemiosła jako obiekty wbudowane lub w odpowiednio przystosowanych budynkach. Tereny zabudowy istniejącej i projektowanej położone wzdłuż drogi krajowej nr 74 posiadają własną obsługę komunikacyjną drogami układu wewnętrznego KDW bez możliwości wykonania nowych włączeń do drogi krajowej.
- 5 UH - teren usług komercyjnych sklep przemysłowy /punkt sprzedaży opon samochodowych/. Możliwość zmiany funkcji na inne usługi nieuciążliwe;
- 6 UH - teren usług komercyjnych sklep spożywczo- przemysłowy. Możliwość zmiany funkcji na inne usługi nieuciążliwe;
- 7 U - teren usług publicznych remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Zachowanie stanu istniejącego. Możliwość wzbogacenia funkcji na inne usługi nieuciążliwe.
3. Infrastruktura techniczna:
1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej zbiorczej; z ujęcia wody zlokalizowanego w Radzięcinie;
2) odprowadzanie ścieków obecnie indywidualne lokalne /szczelne zbiorniki bezodpływowe, doły chłonne/;
3) docelowo zbiorcza sieć kanalizacyjna z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni we Frampolu;
4) elektroenergetyka - zasilanie w energię z istniejącego napowietrznego systemu sieci średniego napięcia wraz trafostacjami 15/04 kV ; Zachowuje się istniejący przebieg linii SN 15 kV wraz ze strefą ochronną;
5) zaopatrzenie w gaz – docelowo z projektowanego gazociągu sieci średnioprężnej.
4. Komunikacja:
1) drogi układu zewnętrznego:
a) droga krajowa KD-KK nr 74 klasy „G” docelowo ”GP;
b) droga powiatowa KD-KP nr 2911L;
2) drogi układu wewnętrznego KDW ciągi pieszo jezdne, drogi dojazdowe do siedlisk i pól itp.
5. Tereny wolne mapa w skali 1:2000:
1) R - rolnicza przestrzeń produkcyjna /uprawy polowe oraz użytki zielone/; /
2) WS - wody powierzchniowe rzeka Biała Łada, małe zbiorniki wodne.
Dział 4
Postanowienia końcowe
§ 25
Ustala się, że każda realizacja nowej inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz komunikacji zlokalizowana na terenach zakazu zabudowy określonych rysunkiem planu w skali 1:5000 wymaga zmiany niniejszego planu i opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000 lub 1:2000 .
§ 26
Ustala się stawki procentowe opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu: i zagospodarowaniu przestrzennym w tym:
1. dla terenów przewidzianych dla realizacji usług publicznych i zagospodarowania o charakterze ekologicznym (np. zalesienia) - 1 %;
2. dla terenów przewidzianych pod rozwój przedsiębiorczości i usług komercyjnych – 5 %.
3. dla terenów mieszkalnictwa jednorodzinnego – 3 % z wyjątkiem nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz osób bliskich przy stawce - 1 %;
4. dla terenów usług związanych z obsługą rolnictwa oraz przeznaczone pod siedliska zagrodowe - 1 %.
§ 27
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Frampola.
§ 28
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Marczak do-prawej podpis
Załącznik nr 1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jednostek osadniczych - skala 1:2000
Zalacznik1.pdf
5A-13-3E-7B-1A-4A-2C-AD-41-63-F3-4C-9E-70-D7-34-6B-8A-86-F3
SHA-1
Załącznik nr 2
Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego - skala 1:5000
Zalacznik2.pdf
41-7A-86-E2-E2-2F-D2-75-EF-4C-40-B4-0C-1B-16-07-4F-2F-64-5A
SHA-1
Załącznik nr 3
Wyrys z rysunku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - skala 1:10000
Zalacznik3.pdf
86-58-90-48-DB-DC-BF-40-08-7E-C0-11-2C-7B-9D-F3-F0-21-50-07
SHA-1
Załącznik nr 4
Program realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej
Zalacznik4.pdf
0F-FA-C6-AB-A5-87-B5-33-C8-EC-39-74-24-F3-09-8D-A2-09-31-D9
SHA-1